تیغ شما سُر خواهد خورد

خمیر ریش اصلاح نیوآ

راحت ترین اصلاح قابل تصور را با خمیر ریش های نیوآ تجربه کنید. خمیر ریش برای ارائه دقیق ترین اصلاح ممکن ساخته شده اند و پوست شما را از سوزش اصلاح ایمن نگه می‌دارند و هرگز سفتی روی صورت شما باقی نمی‌گذارند.