مسئول محتویات این وب سایت است: 

شرکت Beiersdorf AG

ارتباطات شرکت
 Unnastraße 48
 D-20245 هامبورگ
 تلفن: +49 (40) 4909-0
 فکس: +49 (40) 4909-3434


int.contact.middleeast@beiersdorf.com

 

نمایندگان:

  • كريستيان هانش 
  • انيسا خان
  • راكيش مينون

رئیس هیئت نظارت: دکتر، پروفسور راین‌هارد پلات

ثبت و شماره مدخل ثبت: دادگاه ثبت تجاری هامبورگ، HRB 
(ثبت تجاری، بخش شرکت‌ها) رکورد شماره 1787


شناسه مالیات بر ارزش‌ افزوده: DE 118 513 961