Sustainability at Beiersdorf

تداوم پذیری دربایرزدورف

ما تداوم پذیری تجارت خود را مدیریت کرده، به مسئولیت های اجتماعی و بوم شناختی خود متعهدیم. آن چه فعالیت های ما را جهت دهی می کند نه تنها موفقیت اقتصادی شرکت، بلکه همچنین رویکرد فعال ما نسبت به حفاظت از محیط زیست و ایمنی شغلی و نیز تعهدات اجتماعی است.
تداوم پذیری فرایندی است مستمر که پیوسته اهداف، دورنماها و معیارهای نویی را پیش روی ما می آورد. بالاتر از همه این که تداوم پذیری باوری است اولیه که با فرایندهای یادگیری پیشرفت می کند.
هدف ما بهبود مستمر و اندکی بهتر کردن زندگی است. امروز و فردا.

اطلاعات بیشتر

برای آگاهی بیشتر لطفا از این سایتها بازدید کنید www.Sustainability.Beiersdorf.com